6 november 2019

Kinderalimentatie berekenen (2021) – met eenvoudige voorbeelden

Het berekenen van kinderalimentatie lijkt redelijk complex. Hieronder vind je een eenvoudige uitleg in overzichtelijke stappen. Bij elke stap geef ik een voorbeeld. Waar zinvol heb ik de stap visueel gemaakt met een plaatje. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om te snappen hoe kinderalimentatie wordt berekend. Ook kan je met deze uitleg, zelf een eerste inschatting maken van de hoogte. Houd er wel rekening mee, dat een ‘echte’ berekening wordt gemaakt met speciale rekensoftware. Dezelfde rekensoftware die ook bij de rechtbank wordt gebruikt. Deze software rekent volgens de officiële tremanormen 2021.

Kinderalimentatie in drie simpele stappen

Kinderalimentatie - scheiden - mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht

Kinderalimentatie berekenen

In de volgende drie stappen wordt kinderalimentatie berekend:

 1. Bepalen van de financiële behoefte van de kinderen. Oftewel hoeveel hebben de kinderen nodig?
 2. Berekenen van de draagkracht van de ouders. Oftewel hoeveel kunnen jullie als ouders betalen?
 3. Bepalen van de kinderalimentatie. Oftewel hoeveel moeten beide ouders, gelet op hun draagkracht, naar rato bijdragen aan de kosten van de kinderen?

Stap 1 – Kinderbehoefte bepalen

In het kort komt deze stap neer op:

 1. het bepalen van het netto gezinsinkomen vlak voor de scheiding;
 2. en het op basis daarvan bepalen van de kinderbehoefte via een ‘tabel van het NIBUD’.

Netto gezinsinkomen voor de scheiding als leidraad

Allereerst wordt gekeken welke financiële ‘behoefte’ kinderen hebben. De kinderbehoefte bepalen jullie door jullie jaarlijkse netto inkomen bij elkaar op te tellen. Dit betreft jullie gezamenlijk inkomen vóór de scheiding.

Uitgangspunt is namelijk dat kinderen er door de scheiding nooit op achteruitgaan.

Wat telt mee bij het netto gezinsinkomen?

Hoe bepalen jullie nu het netto gezinsinkomen? Dit is in principe de optelsom van het netto inkomen van jullie beiden vlak vóór de scheiding. Hierbij tellen de volgende zaken mee:

 • Netto inkomen, bijvoorbeeld uit loondienst, uitkering, eigen onderneming of vermogen
 • Vakantiegeld (meestal 8% van het jaarinkomen)
 • Eventuele bonussen of 13de maand
 • Te ontvangen belastingtoeslagen, zoals bijvoorbeeld inkomensafhankelijke combinatiekorting of kindgebonden budget (KGB)

Download het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”

De volgende twee zaken worden bewust buiten de optelsom gelaten:

 1. Fiscale bijtelling van eventuele auto’s van de zaak
 2. Fiscaal voordeel van hypotheekrenteaftrek

Een voorbeeld van het netto gezinsinkomen

Vader heeft een netto inkomen van 2.800 euro per maand en moeder van 1.700 per maand. De maandelijkse hypotheeklast is 800 euro. De vader heeft een fiscale bijtelling van 220 euro per maand voor de auto van de zaak. Het kindgebonden budget is 240 euro en de kinderbijslag is 180 euro per maand voor beide kinderen. Bereken nu het netto gezinsinkomen als volgt:

 • Inkomen vader en moeder (2.800 + 1.700), zijnde 4.500 euro
 • Hypotheeklast niet meenemen
 • Auto van de zaak niet meenemen
 • Kindgebonden budget, zijnde 240 euro
 • Kinderbijslag, zijnde 180 euro
 • Totaal netto besteedbaar gezinsinkomen komt daarmee op 4.920 euro.

NIBUD tabel kinderbehoefte

Het zogenaamde netto gezinsinkomen wordt vervolgens vergeleken met een tabel met vastgestelde normbedragen voor de kinderbehoefte (NIBUD).

De gedachte hierbij is: hoe hoger het gezinsinkomen, hoe meer geld er aan de kinderen wordt besteed.

Verder wordt er in de tabel ook rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de hoeveelheid kinderen. Tenslotte is in de tabel de te ontvangen kinderbijslag al afgetrokken. Het resultaat uit de tabel is dus de noodzakelijke extra kosten van de kinderen bovenop de kinderbijslag. Dit wordt officieel de kinderbehoefte genoemd.

Een voorbeeld kinderbehoefteberekening

We gaan even verder met het vorige voorbeeld. Het netto gezinsinkomen is dus 4.920 euro. Jullie hebben samen twee kinderen, 4 en 7 jaar oud.

Leeftijd kind Punten
0 t/m 54
6 t/m 112
12 t/m 170

Uit bovenstaande tabel volgt dan dat jullie totaal op 6 punten uitkomen. Vier punten voor het jongste kind en twee voor het oudste. Hieronder zie je een klein deel van de bijbehorende NIBUD tabel met kinderkosten.

 Kinderkosten bij netto gezinsinkomen met 2 kinderen in euro’s
Punten4.5005.0005.500
81.0151.1401.265
61.0051.1301.255
49901.1151.240

In deze NIBUD kinderbehoeftetabel van 2021 kun je nu eenvoudig opzoeken dat jullie met twee kinderen, 6 punten en een netto gezinsinkomen van 4.920 euro, uitkomen op een kinderbehoefte van 1.130 euro. Dit is exclusief de kinderbijslag.

Stap 2 – Draagkracht berekenen

Bij de draagkrachtberekening wordt er gekeken hoeveel geld elke ouder überhaupt beschikbaar heeft voor de kinderen. Let wel, dit wordt berekend op basis van de situatie ná de scheiding. Hierbij wordt het toekomstige Kind Gebonden Budget (KGB) van elke ouder meegeteld bij het feitelijke inkomen (uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015).

Draagkrachtberekening in het kort

De draagkracht wordt dus voor de vader en de moeder apart uitgerekend. Zie ook het onderstaande schema. Hierbij worden de volgende vijf tussenstappen doorlopen:

 1. Vaststellen van het bruto inkomen na de scheiding.
 2. Bepalen van de belastingen en toeslagen die na de scheiding gelden. Dit resulteert in het netto inkomen na de scheiding.
 3. Vaststellen van het zogenaamde draagkrachtloos inkomen. Dit bepaalt wat iemand financieel minimaal nodig heeft om te kunnen ‘overleven’.
 4. Berekenen van de draagkrachtruimte. Dit is simpelweg het netto inkomen minus het draagkrachtloos inkomen.
 5. Het berekenen van de draagkracht voor kinderalimentatie, zijnde 70% van de draagkrachtruimte.
Draagkrachtberekening - kinderalimentatie - scheiden - mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht

Draagkrachtberekening kinderalimentatie

Al deze vijf stappen worden hieronder nader toegelicht.

Vaststellen van het bruto inkomen na de scheiding

Meestal is het inkomen na de scheiding gelijk aan het inkomen voor de scheiding. Soms besluit één van beiden om meer of juist minder te gaan werken. Dan wordt er altijd gerekend met het te verwachten nieuwe bruto inkomen. Wil je exact weten welk inkomen meetelt bij een alimentatieberekening? Lees dan bijgaande blog “Welk inkomen telt mee bij alimentatie?“.

Bepalen van de belastingen en toeslagen die na de scheiding gelden

Na de scheiding en de verhuizing zijn jullie niet langer fiscaal partner. Hierdoor verandert er veel op het gebied van belasting. Meestal in jullie voordeel. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Jullie kunnen wellicht allebei kindgebonden budget (KGB) aanvragen
 • Er is soms voor beiden recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Jullie komen wellicht nu wel in aanmerking voor huursubsidie

Door nu de belastingen van het bruto inkomen af te trekken, ontstaat zicht op het netto inkomen na de scheiding.

Vaststellen van het zogenaamde draagkrachtloos inkomen

Het draagkrachtloos inkomen is het minimale inkomen waarbij je net kunt ‘overleven’. Dit is gebaseerd op drie zaken: de bijstandsnorm, de reële woonlasten en eventuele aflossing van schulden. Alledrie ligt ik hieronder kort toe.

Bijstandsnorm voor draagkrachtloos inkomen

De bijstandsnorm is zoals de naam als zegt afgeleid van de hoogte van de bijstandsuitkering. De bijstandsnorm wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en wel als volgt:

 • Hoogte bijstandsuitkering
 • Minus het aandeel hierin voor woonlasten (er wordt immers voor kinderalimentatie gerekend met de reële woonlasten en niet met die op bijstandsniveau)
 • Plus een extra bedrag voor de ziektekosten

Voor 2019 is de bijstandsnorm vastgesteld op een bedrag van 950 euro per maand.

Reële woonlasten voor kinderalimentatie

Bij kinderalimentatie wordt uitgegaan van reële woonlasten. Dus niet van de woonlasten, die zijn te verwachten bij iemand in de bijstand. Om discussies over reële woonlasten te voorkomen, is vastgesteld wat reëel is. Hierbij wordt simpelweg gesteld dat reële woonlasten 30% zijn van het netto maandinkomen.

Eventuele rente en aflossing van schulden

In principe hebben schulden van vader of moeder geen effect op de hoogte van de draagkracht voor kinderalimentatie. Er zijn echter uitzondering. Namelijk als schulden zijn ontstaan tijdens het huwelijk en niet-verwijtbaar en/ of onvermijdbaar zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de restschuld voor de voormalige woning. De rente en aflossing hiervan mag dus worden opgeteld bij het draagkrachtloos inkomen.

Wederom een voorbeeld

Stel, je hebt een netto inkomen na de scheiding van 2.800 euro per maand. De bijstandsnorm is vastgesteld op 950 euro. Qua woonlasten wordt er gerekend met 30% van 2.800 euro, zijnde 840 euro per maand. Je hebt geen relevante schulden. Jouw draagkrachtloos inkomen is daarmee 950 euro plus 840 euro is 1.790 euro.

Berekenen van de draagkrachtruimte en draagkracht

Vanaf nu is het heel simpel. Het verschil tussen het netto inkomen na de scheiding en het draagkrachtloos inkomen, levert de zogenaamde draagkrachtruimte op. Van deze draagkrachtruimte is 70% beschikbaar voor kinderalimentatie en 30% voor jouzelf. Deze 70% wordt ook wel de draagkracht genoemd.

We vervolgen het voorbeeld

Als vader heb je na de scheiding dus een inkomen van 2.800 euro netto (inclusief KGB). Zijn draagkrachtloos inkomen is dus 1.790 euro. Dit heeft hij minimaal nodig om zelf rond te kunnen komen. Er blijft 1.010 euro over aan draagkrachtruimte. Hiervan is 30% voor hemzelf en 70% is draagkracht voor kinderalimentatie. In dit rekenvoorbeeld is de draagkracht van vader dus 70% van 1.010 euro, zijnde 707 euro per maand.

Stap 3 – Kinderalimentatie bepalen

Als de draagkracht bekend is, kan worden berekend wat jullie als ouders naar rato van draagkracht kunnen meebetalen aan de kosten voor de kinderen. Vervolgens wordt de zogenaamde ‘zorgkorting’ toegepast. Gemakshalve wordt er in onderstaand voorbeeld vanuit gegaan dat er samen voldoende draagkracht is voor de kinderen.

Verdeling naar rato van draagkracht

In bijgaand schema, zien we de draagkracht berekening van vader (links) en moeder (rechts). Hoe deze draagkracht berekend wordt, hebben we hierboven kunnen lezen. Ook is te zien dat de vader meer inkomen en dus meer draagkracht heeft dan de moeder. Laten we even het voorbeeld vervolgen.

Draagkrachtverdeling - scheiden - mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht

Draagkrachtverdeling naar rato

Verder met het voorbeeld

De kinderbehoefte (stap 1) is 1.130 euro. Als vader heb je in dit voorbeeld een draagkracht van 720 euro (stap 2) en als moeder 480 euro. Samen hebben jullie als ouders 1.200 euro draagkracht, wat ruim voldoende is voor de kinderbehoefte. In dit voorbeeld heeft de vader (720/1.200)*100 = 60% van de draagkracht en de moeder heeft de resterende 40% draagkracht. In deze verhouding van draagkracht gaan jullie dan ook in de kinderbehoefte voorzien. Vader 60% van 1.130 euro, zijnde 678 euro en moeder de resterende 452 euro (40%).

Zorgkorting toepassen bij kinderalimentatie

Een deel van de kinderkosten ligt besloten in de normale huishoudkosten. Denk hierbij aan de extra slaapkamer, extra gas/ water/ licht, de dagelijkse boodschappen, uitjes, etc. Een ouder, die de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich neemt, heeft deze extra kosten in zijn of haar eigen huishoudbudget. Juist daarom is de ‘zorgkorting’ bedacht. De zorgkorting staat gelijk aan deze extra kosten in de huishouding en mag van ieders aandeel in de kinderbehoefte worden afgetrokken.

Download het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”

Drie verschillende zorgkortingen

De volgende zorgkorting wordt gehanteerd:

 • 15% in geval van één dag per week, zoals bijvoorbeeld het geval is als één ouder de kinderen één weekend per twee weken ziet
 • 25% bij twee dagen zorg per week
 • 35% bij co-ouderschap (beiden minimaal 3 dagen per week de zorg)

Voorbeeld zorgkorting bij een omgangsregeling

In dit voorbeeld blijven de kinderen primair bij moeder. Er is een omgangsregeling waarbij vader de kinderen twee dagen per week verzorgt. Vader heeft dus recht op 25% zorgkorting. Uitgaande van 1.130 euro kinderbehoefte, krijgt hij dus 283 euro korting (25%). Deze korting van 283 euro wordt door de vader als het ware indirect aan de kinderen uitgegeven in de twee dagen per week dat ze bij hem thuis zijn.

Omgangsregeling - kinderalimentatie - scheiden - mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht

Draagkrachtverdeling bij omgangsregeling

Aangezien de vader in totaal 60% draagkracht heeft minus 25% zorgkorting, blijft er voor hem 35% over om maandelijks aan kinderalimentatie te betalen. Dit is een bedrag van 395 euro per maand wat hij maandelijks aan de moeder overmaakt. Zij betaalt hiervan in principe alle kosten van de kinderen.

Voorbeeld zorgkorting bij co-ouderschap

Wederom uitgaande van 1.130 euro kinderbehoefte, krijgen jullie als co-ouder dus 35% korting (lees, 396 euro). Deze korting van 396 euro wordt als het ware indirect aan de kinderen uitgegeven in de drie tot vier dagen per week dat ze bij jou als vader/ moeder in huis wonen. De resterende 30% (338 euro) wordt bijvoorbeeld op een aparte kinderrekening gestort. Aangezien de vader 60% draagkracht heeft minus 35% zorgkorting, blijft er voor hem 25% over om maandelijks in te leggen op de kinderrekening. De moeder betaalt de ontbrekende 5% (40% – 35%). Zie ook het bijgaande schema.

Draagkrachtverdeling - kinderalimentatie - co-ouderschap - scheiden - mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht

Draagkrachtverdeling bij co-ouderschap

Omgang met zorgkorting bij onvoldoende draagkracht ouders

Stel dat jullie gezamenlijke draagkracht kleiner is dan de kinderbehoefte. Dus even weer terug naar het voorbeeld. Vader en moeder hebben nu geen 1.200 euro draagkracht samen, maar slechts 1.030 euro. De kinderbehoefte is nog steeds 1.130 euro. Samen komen ze dus 100 euro tekort. Dit tekort wordt 50/ 50 gedeeld en bij eenieder in mindering gebracht op de zorgkorting. Beide 50 euro minder zorgkorting dus.

Voorbeeld draagkrachttekort bij omgangsregeling

Laten we stellen dat de draagkracht van vader 618 euro bedraagt, zijnde 60% van de totale draagkracht van 1.030 euro. Moeders draagkracht is daarmee 412 euro (40%). Vader heeft een omgangsregeling op basis van twee dagen per week en geniet dus een zorgkorting van 25% van de kinderbehoefte van 1.030 euro. Normaal zou dit 258 euro zijn. Hierop wordt nu de 50 euro in mindering gebracht. Zijn zorgkorting wordt daarmee 208 euro. De kinderalimentatie komt dan neer op 618 euro (zijn draagkracht) minus 208 euro (zijn zorgkorting na aftrek van 50% van het gezamenlijk tekort) is 410 euro.

Gerelateerde onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn gerelateerd en wellicht interessant om ook te lezen:

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen of hulp bij een scheiding of het berekenen van kinderalimentatie kan een vrijblijvende afspraak worden gemaakt. Ik werk als mediator en maak graag tijd vrij voor een vrijblijvend adviesgesprek. In de regio Amersfoort/ Utrecht beschik ik over één praktijkruimte in Soest.

Locaties: Soest, Online of bij u thuis

Jullie zijn welkom in de praktijkruimte in Soest. Vrij parkeren voor de deur. Daarnaast is het ook mogelijk om de Mediation (deels) online te doen. Binnen het werkgebied Amersfoort/ Utrecht, kom ik desgewenst ook een keer aan huis. Dit werkgebied omvat de volgende plaatsen: Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Blaricum, Bosch en Duin, Bunnik, Bussum, De Bilt, Den Dolder, Driebergen, Eemnes, Groenekan, Hilversum, Houten, Huis ter Heide, IJsselstein, Lage Vuursche, Laren, Nieuwegein, Maarssen, Maartensdijk, Soest, Soesterberg, Utrecht, Vianen en Zeist.

Google Reviews Soest

Samen Uiteen - Mediation - Soest
4.9
Gebaseerd op 21 recensies
powered by Google
Djenna Luidens
Djenna Luidens
15:19 04 Nov 21
Vond het erg fijn om geholpen te worden door Gerwin. Het is een rustige en toegankelijke man. De website was al erg... overzichtelijk en duidelijk en staat echt boordevol informatie. Hij legt de zaken goed uit. In de gesprekken blijft hij echt onpartijdig.Ik ben zeer tevreden in hoe we geholpen zijn in een vrij heftig traject.lees meer
Harold Nguyen
Harold Nguyen
06:48 01 Oct 21
Gerwin heeft ons goed geholpen om het traject van scheiden op een mooie manier te kunnen te doen. Erg prettig om met... hem te werken.lees meer
Jaap Tevel
Jaap Tevel
01:18 29 Jul 21
Gerwin heeft ons goed geholpen om de zaken rondom de scheiding te regelen. Omdat we zelf al een en ander geregeld... hadden waren we in ongeveer 4 sessies klaar. Zijn site geeft veel duidelijke informatie.Gerwin is rustig, weloverwogen, deskundig en zijn achtergrond als psychosociaal therapeut heeft veel meerwaarde in deze moeilijke fase.lees meer
Frank Weijers
Frank Weijers
12:36 24 Mar 21
Gerwin komt rustig en prettig over, met verstand van zaken. Hij heeft niet alleen oog voor het zakelijke, maar ook voor... het emotionele en hij neemt dan ook alle tijd voor je. Het is fijn dat er even wat meer tijd kan worden genomen als je daar behoefte aan hebt tijdens zo'n ingrijpend proces. Uiteindelijk zijn we er samen met hem uit gekomen, met heldere afspraken en met oog voor ieders belangen.lees meer
Vivian Delnoy
Vivian Delnoy
09:55 13 Mar 21
Gerwin is echt het voorbeeld van een top mediator, althans hij heeft mijn verwachtingen overtroffen. Hij is... onpartijdig, transparant, geduldig, kalm en rustig, vriendelijk, zeer bekwaam, duidelijk & goed in verwachtingsmanagement. Bij ons duurde het proces wat langer, maar geen enkel moment heb ik me opgejaagd gevoeld door Gerwin. Wij mochten de tijd nemen die we nodig hadden. Hij respecteert ieder's eigen proces en laat je in je waarde. Dank je wel Gerwin dat je deze emotionele achtbaan toch iets draaglijker hebt kunnen maken.lees meer
Wanda Kuijer
Wanda Kuijer
08:17 25 Jan 21
Enigszins sceptisch bij Gerwin terecht gekomen, niet om Gerwin, maar of een mediator ons kon helpen om de scheiding te... begeleiden. Dankzij het enorme geduld, rust, professionele houding en kennis, hebben we het toch kunnen afronden. De (indien nodig)nazorg, blogs met heel veel verhelderende info vindt ik erg fijn om te ontvangen!!! Dank, zonder jou waren we er zeker niet uitgekomen!lees meer
Ed Oltmans
Ed Oltmans
11:05 12 Jan 21
Was duidelijk overzichtelijk en nam echt de tijd voor ons, een prettig persoon die ons goed heeft begeleid door deze... moeilijktijd.lees meer
Alex de Boer
Alex de Boer
14:54 04 Jan 21
Gerwin is een zeer prettige man, verstand van zaken, helpt beide partijen goed. Communiceert open, eerlijk. Is altijd... rustig, ook zeer prettig. Kortom gewoon goed.lees meer
Susanne de Vaal
Susanne de Vaal
20:11 26 Dec 20
Gerwin heeft ons (geheel online) geholpen met de hobbels, beslissingen en keuzes in een moeilijke weg van uiteen gaan.... Zijn openheid, rust, doortastendheid, professionaliteit en ervaring heeft ons ondersteund dit pad zorgvuldig, snel en geslaagd te doorlopen. De complexiteit van de situatie, waarin we in het buitenland woonden met het gezin en het benodigd hoog tempo van de zaken die geregeld moesten worden heeft Gerwin goed en professioneel begeleid. Tevens hebben we ook in korte tijd een band kunnen opbouwen online. Dank Gerwin!lees meer
Diederik Haitink
Diederik Haitink
20:47 17 Dec 20
Gerwin zorgt voor een ontspannen, professionele en prettige omgeving om in eigen gewenste tempo en op een liefdevolle... wijze alle persoonlijke en zakelijke processtappen te doorlopen.lees meer
ronald sturrus
ronald sturrus
18:33 21 Sep 20
Je word netjes ontvangen. Vooraf word er duidelijk verteld wat je er van kan verwachten. Er word geen kant gekozen voor... de man of de vrouw.lees meer
Sjoerd Beerten
Sjoerd Beerten
09:01 02 Sep 20
Met parate kennis omtrent regelgeving , objectiviteit en oog voor persoonlijk detail is Gerwin absoluut een aanrader. ... De huiselijke setting zorgt tijdens een toch lastig traject voor een ontspannen sfeer.lees meer
Eva Beerten-Boom
Eva Beerten-Boom
07:31 14 Aug 20
Super fijne en duidelijke begeleiding.Persoonlijke en professionele afhandeling.
Elise Van Erp
Elise Van Erp
10:41 23 Jul 20
Gerwin is een fijne man om mee te praten en hij heeft altijd een luisterend oor .Hij is zeker een aanrader
Peggy Nab
Peggy Nab
17:46 02 Jun 20
Ondanks dat het natuurlijk een pijnlijk proces is heeft Gerwin ons heel plezierig en deskundig bijgestaan. Ik beveel... hem dan ook zeker aan.lees meer
henry
henry
05:28 02 Jun 20
Wij zijn heel goed geholpen door Gerwin.Het is echt top dat je in zo'n moeilijke tijd iemand hebt die met je meedenkt... en wat uit je handen kan nemen. Allebei zeer tevreden met de afloop!lees meer
Dennis van Schaik
Dennis van Schaik
09:49 27 May 20
In een informele en fijne sfeer de lastige zaken van de scheiding naar beider tevredenheid kunnen afwikkelen zonder... advocaten en juridisch gedoe. Gerwin werkt via een duidelijke en overzichtelijke structuur zodat het gehele proces soepel verliep.lees meer
Nelleke van Hienen
Nelleke van Hienen
09:07 18 May 20
Ik kan mediation door Gerwin bij Samen Uiteen zeker aanraden! Tijdens de gesprekken nam hij alle tijd en werd er zonder... oordeel geluisterd en meegedacht.lees meer
Arjan van den Herik
Arjan van den Herik
10:59 12 May 20
Vriendelijk en meedenkend. Alles wat van toepassing was is duidelijk uitgelegd en mocht ik het niet helemaal begrijpen... is het nogmaals uitgelegd.Hele goede afhandeling.lees meer
Valerie Petit
Valerie Petit
15:09 03 Apr 20
Gerwin is rustig, neemt de tijd, reageert altijd snel en stelt eigen stukken en samenvatting van bijeenkomsten snel op... wat zorgt voor overzicht.lees meer
Edwin Vosmeer
Edwin Vosmeer
13:26 24 Mar 20
In een lastig tijdperk gebruik moeten maken van mediation en daarbij terecht gekomen bij Gerwin van Samen... Uiteen.Belangrijk om te horen en gehoord te worden in een onplezierige tijd, waarin je hebt besloten niet samen verder te gaan.Gerwin heeft ten volle aandacht voor de situatie en kan met zijn expertise op een goede toon en in een geschikt tempo een convenant en ouderschapsplan met je doorlopen resulterend tot een voor beiden geschikt resultaat. Fijn dat dit op deze manier kon.lees meer
Volgende beoordelingen

Google Reviews Nieuwegein

Samen Uiteen - Mediation - Nieuwegein
4.8
Gebaseerd op 10 recensies
powered by Google
Natasja Goedschalk
Natasja Goedschalk
10:50 24 Jan 20
Wat ontzettend prettig om met Gerwin te werken. Alles werd duidelijk en rustig uitgelegd. Gerwin heeft verstand van... zaken ook voor het emotionele gedeelte was veel tijd en begrip, zoveel dat wij zelfs zijn gestart met relatietherapie bij hem. Bedankt Gerwinlees meer
Martijn
Martijn
12:45 04 Oct 19
Gerwin een meer dan aan te bevelen mediator. Zeer persoonlijk, daarnaast denkt hij in scenario's. Wat helpt in... onduidelijke situaties die zich kunnen voordoen na de scheiding.lees meer
Oscar
Oscar
19:58 08 Jun 19
Gerwin van Samen Uiteen is een goede en professionele mediator met een fijne en persoonlijke benadering. Hij nam ruim... de tijd om samen met ons de lastige stappen van onze scheiding te doorlopen. Dat was zonder hem misschien ook gelukt maar zeker niet zo rustig en weloverwogen. Dat gun ik iedereen die een scheiding door moet maken.lees meer
Willeke Geertman
Willeke Geertman
14:46 03 Feb 19
Zeer aan te bevelen mediator. Uitstekende begeleiding bij echtscheidingsprocedure. Creëert een prettige sfeer in de... praktijk tijdens de bezoeken. Convenant goed opgesteld en naar wens afgehandeld.lees meer
Robert 46
Robert 46
14:32 02 Oct 18
Met gemengde gevoelens het mediation-traject ingegaan maar Gerwin heeft alles met veel gevoel tot in de puntjes... begeleid. Kundig en luisterend oor voor beide partijen. Zeer tevreden. Bedankt ! (Het is dat er maar 5 sterren gegeven kunnen worden.......).lees meer
twilight star
twilight star
13:01 01 Oct 18
Dank je Gerwin, voor je deskundigheid en je persoonlijke noot. Het heeft ons geholpen om echt samen uiteen te gaan. Een... huwelijk beeindigen gaat verder dan alleen verdriet en laat ons ook de toekomst zien als ouders waarin weer ruimte komt voor licht . 🙏lees meer
Sylvester VL
Sylvester VL
21:15 04 Sep 18
Met hulp van Gerwin in goed overleg alles kunnen regelen. Ik waardeer zijn manier van doorvragen en heldere... beschrijvingen erg. Hierdoor onstond er beter wederzijds begrip.lees meer
Sabrina van Ledden
Sabrina van Ledden
21:21 03 Sep 18
Mede dankzij de gesprekken met Gerwin zijn mijn voormalige partner en ik met een tevreden gevoel uit elkaar gegaan.
Ans van der Rijst
Ans van der Rijst
09:13 10 May 18
De mediator Gerwin Timmerman is een rustige, betrouwbare man die de tijd neemt om samen met jou of samen met je... aanstaande ex-partner (zo als in ons geval) alle punten doorneemt. Geeft goede adviezen. Bij ons ging alles in goed overleg en mede door de goede zorg en flexibiliteit van Gerwin konden we dit traject in een relatief korte tijd realiseren. In een toch vervelende periode, het mediation traject als zeer positief ervaren.lees meer
Volgende beoordelingen

Gratis eBook

Wil je een compleet en helder overzicht van wat er op je af komt bij een scheiding?

Alles over scheiden | Mediation | Soest - Utrecht - Nieuwegein

Afspraak plannen

Vragen over scheiden en mediation? Plan zelf online een vrijblijvend adviesgesprek in.

Samen Uiteen afspraak plannen Maximaal twee nieuwe cliënten per maand
eBook "ALLES OVER SCHEIDEN - EEN COMPLETE CHECKLIST"
6 Shares
Share6
Tweet
Share