Welk inkomen telt mee bij alimentatie (2024)?

minuten leestijd

Welk inkomen en welke aftrekposten tellen mee bij een alimentatieberekening? In twee eerdere blogs kun je lezen hoe kinderalimentatie en partneralimentatie wordt berekend. Het inkomen gebruik je bij de bepaling van behoefte en draagkracht:

 • Behoefte geeft aan hoeveel extra inkomen je nodig hebt om normaal door te kunnen leven.
 • Draagkracht geeft aan hoeveel van je inkomen je kunt missen, terwijl jezelf wel rondkomt.

In deze blog ga ik dieper in op de specifieke inkomens en aftrekposten die worden meegenomen bij de vaststelling van behoefte en draagkracht. Deze blog is gebaseerd op het Rapport alimentatienormen 2023 (die van 2024 zijn nog niet gepubliceerd). Een taai rapport van zo’n 70 pagina’s. Hieronder vind je een overzichtelijke en begrijpelijke samenvatting van alle relevante componenten.

Verschillende inkomstenbronnen en situaties bij alimentatie

Inkomen bij Alimentatie - Scheiden - Mediation Soest en Amersfoort
Welk inkomen telt mee bij alimentatie?

Er zijn veel verschillende bronnen van inkomen. Deze blog geeft per inkomstenbron uitleg. Zo kun je makkelijk vinden wat voor jullie van toepassing is en alleen dat lezen.

Hieronder volgen de belangrijkste bronnen van inkomen

 • Loondienst
 • Uitkering of pensioen
 • Eenmanszaak of VoF
 • Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV
 • Inkomsten uit vermogen

Fictieve verdiencapaciteit bij alimentatie

Naast feitelijk inkomen kan er ook sprake zijn van fictieve verdiencapaciteit. Dit is het theoretische inkomen wat iemand optimaal zou kunnen verdienen. Is het redelijk dat iemand meer uren gaat werken? Hoeveel moet iemand zijn best doen om een nieuwe of betere baan te vinden? Steeds vaker komt het voor dat hierover wordt gesproken. Dit zie je ook terug in recente jurisprudentie. Lees meer hierover in de blog “Verdiencapaciteit en alimentatie – De 10 factoren“.

Dit zijn mogelijke aftrekposten voor alimentatie

Verder zijn er specifieke situaties van invloed op de alimentatie.

Lees uitsluitend die hoofdstukken, die op jullie specifieke situatie van toepassing zijn.

Zo kun je zelf eenvoudig checken of deze situatie op jullie van toepassing is. De volgende situaties zijn hierbij relevant:

 • Hebben jullie een koopwoning?
 • Er wordt privé in een auto van de zaak gereden.
 • Hebben jullie hoge kosten voor kinderopvang?
 • De reiskosten worden niet (geheel) door de werkgever vergoed.
 • Jullie volgen dure opleidingen.
 • Zijn er ongebruikelijke noodzakelijke maandelijkse kosten?

Hieronder vind je per inkomstenbron en situatie een heldere toelichting.

Hoe telt het inkomen uit loondienst mee bij alimentatie?

De makkelijkste manier om het correcte inkomen uit loondienst te bepalen is via de jaaropgave. Een tweede manier is via de maandelijkse salarisstrook. Dit is bijvoorbeeld handig als het laatst afgesloten jaar niet meer representatief is. De derde manier is via een zogenaamde werkgeversverklaring. Dit laatste kan noodzakelijk zijn als je net van baan of functie gaat veranderen en nog geen salarisstrook hebt.

Foto van GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

Wil je een compleet en helder overzicht? Hoe om te gaan met de twijfel? Wanneer en wat vertellen jullie de kinderen, familie en vrienden? Welke financiële consequenties zijn er en wat is er mogelijk qua woning? Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan? Hoe blijf je samen goede ouders en werk je toe naar meer geluk? Het gratis eBook gaat in op alle aspecten rondom een scheiding.

JA, IK WIL HET GRATIS E-BOOK !

Inkomen bepalen aan de hand van de jaaropgave

Het inkomen op de jaaropgave is direct bruikbaar en compleet, want het is inclusief:

 • Belaste toeslagen en uitkeringen
 • Bijdrage premie levensloopregeling
 • Vakantiegeld, bonussen en overwerk

Verder zijn hier de volgende posten al standaard van afgetrokken

 • Pensioenpremies
 • Premie WW
 • Inhoudingen voor collectieve reparatie van het WAO/ WIA-gat

Even aandacht voor overwerk en bonussen

Zijn bonussen incidenteel geweest, dan hoeven ze doorgaans niet te worden meegeteld.

Bij een jaaropgave moet er wel worden gelet op overwerk en bonussen. Deze zijn namelijk al standaard meegeteld bij het salaris. Bij structurele bonussen en/ of overwerk wordt vaak gekeken naar de gemiddelde hoogte hiervan in de laatste drie jaren. Dit geeft dan een beter beeld van de (te verwachten) variabele inkomsten.

Salarisstrook als basis voor de alimentatie

Op de salarisstrook staat het zogenaamde heffingsloon. Alternatieve benamingen zijn: loon voor loonbelasting/premieheffing, loon lb/ph, belastbaar loon, fiscaal loon of loon loonheffing. Hier moeten de volgende zaken bij worden opgeteld of afgetrokken:

 • Vakantietoeslag
 • Inkomsten uit overwerk en fooien
 • 13e maand/ 14e periode, belaste gratificaties en tantièmes
 • Belaste onkostenvergoedingen
 • Ingehouden pensioenpremie
 • Premie voor nabestaandenpensioen/ reparatie WAO/ WIA-gat
 • Lijfrentepremie

Hieronder vind je per punt een korte toelichting.

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag wordt in de berekening betrokken door bij het bruto inkomen 8% op te tellen.

Scheiden financieel - mediation - Soest, Utrecht en Nieuwegein
Overwerk, fooien en alimentatie

Inkomsten uit overwerk en fooien

Bij de beoordeling van overwerk wordt naar twee dingen gekeken. Ten eerste of overwerk inherent is aan de vervulling van de betreffende functie. Ten tweede of deze inkomsten uit overwerk al structureel tijdens het huwelijk werden verdiend. Bij sterke schommelingen in inkomsten kan het beste worden uitgegaan van het gemiddelde van de laatste drie jaren. Fooien worden zoveel mogelijk bij de draagkrachtberekening in aanmerking genomen.

13e maand/ 14e periode, belaste gratificaties en tantièmes

Eventueel ander bruto arbeidsinkomen, zoals een dertiende maand, een veertiende periode, gratificaties, tantièmes en eindejaarsuitkeringen worden bij het bruto arbeidsinkomen meegeteld, tenzij deze posten een incidenteel karakter dragen. Let er dus bij een salarisstrook op dat deze posten niet altijd zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat de 13de maand in december wordt uitbetaald en de salarisstrook van maart is.

Is er sprake van een variabele bonus, dan wordt vaak het gemiddelde bonusbedrag van de afgelopen drie jaren genomen.

Belaste onkostenvergoedingen

Het wel of niet belast zijn van een onkostenvergoeding kan afgeleid worden uit de salarisspecificatie. Aan het feit dat de onkostenvergoeding fiscaal wordt belast kan niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat het gaat om verkapt inkomen. Is de onkostenvergoeding bedoeld voor noodzakelijke kosten om de functie uit te kunnen voeren, dan wordt het dus niet als inkomen meegeteld.

Ingehouden pensioenpremie

Scheiden en Pensioen via Mediation in Nieuwegein (IJsselstein, Vianen, Houten, Utrecht)
Alimentatie en pensioen

De ingehouden pensioenpremie wordt op het bruto arbeidsinkomen in mindering gebracht, omdat deze premie voor de loonheffing niet tot het loon wordt gerekend.

Door de werkgever ingehouden premie nabestaandenpensioen/ reparatie WAO/ WIA-gat

Het zogenaamde WAO/ WIA-gat en het tekort in nabestaandenpensioen kan worden gerepareerd door een collectieve aanvullende pensioenvoorziening. Deze premies worden slechts in aanmerking genomen als de voorziening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als sprake is van een onvolledig pensioen. De premie voor een oudedagsvoorziening, gesloten omdat men een deel van zijn pensioen vanwege een echtscheiding mist, wordt niet als noodzakelijke last beschouwd.

Premies voor lijfrenten

Premies voor lijfrente ter compensatie van een pensioentekort zijn in bepaalde omstandigheden aftrekbaar.

Alimentatie berekenen op basis van een werkgeversverklaring

In sommige gevallen heb je nog geen salarisstrook. Je hebt bijvoorbeeld net een nieuwe baan of functie en je bent nog niet gestart. In dat geval vraag je een zogenaamde werkgeversverklaring op. Dit geeft een goed beeld van de te verwachten inkomsten. Let er wel even op dat de eventuele pensioenpremie nog in mindering moet worden gebracht.

Hoe werkt alimentatie bij uitkering of pensioen?

Er zijn diverse vormen van uitkeringen. Hieronder worden de meest gangbare toegelicht.

Bruto ZW-uitkering van het UWV

Het UWV verstrekt een maandelijkse en jaarlijkse uitkeringsspecificatie. Hierop staat de bruto uitkering en dit is vaak al inclusief vakantiegeld.

Bruto AOW-uitkering en bruto uitkering andere sociale verzekeringswetten

Dit betreft een WW-, WAO/ WIA- of AOW-uitkering. Over een AOW-uitkering is geen premie WW verschuldigd. Jaarlijks in mei wordt over de AOW-uitkering een vakantietoeslag uitbetaald. Deze toeslag bedraagt niet de gebruikelijke 8% bruto, maar een jaarlijks vast te stellen vast bruto bedrag. Zoek hier dus even goed uit welk bedrag het voor jullie betreft.

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Dit betreft bijvoorbeeld termijnen van lijfrente, pensioenverrekenings- en vereveningsuitkeringen, alimentatie en uitkeringen op grond van een vrijwillige AOW- en ANW-verzekering. Deze inkomens worden allemaal meegenomen bij de alimentatieberekening. Let even op als je een deel van je pensioenverrekeningsuitkering aan een ex-echtgenoot moet betalen. Dit deel mag je dan aftrekken van het bruto inkomen. Uitsluitend het resterende deel wordt als inkomen in de alimentatieberekening meegenomen. Wil je weten hoe het pensioen verdeeld wordt na een scheiding, lees dan de blog “Scheiden en pensioen, lijfrentes, oudedagsverplichting en FOR“.

Alimentatie als ondernemer met eenmanszaak of VoF

Ondernemer - ZZP - alimentatie - Scheiden - Mediation Soest en Amersfoort
Ondernemer, ZZP-er en alimentatie

Als ondernemer of ZZP-er zijn er wat specifieke zaken om rekening mee te houden bij de vaststelling van het inkomen ten behoeve van alimentatie. Het volgende is relevant:

 • Winst uit onderneming
 • Investeringsaftrek
 • Fiscale OudedagsReserve (FOR)
 • Specifieke fiscale aftrekposten voor ondernemers
 • Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Hieronder wordt elk punt kort toegelicht.

(Te verwachten) winst uit onderneming en alimentatie

Als ondernemer leef je doorgaans van de winst uit je onderneming. Het bedrag dat resteert na aftrek van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (de nettowinst) kun je als ondernemer aanwenden voor levensonderhoud. Het is echter niet ongebruikelijk om een deel van de winst in de onderneming achter te laten. Of andersom, dat je juist meer onttrekt, omdat er vanuit het verleden nog reserves beschikbaar zijn. Welk inkomen neem je nu mee bij de alimentatieberekening?

Welke liquiditeiten kun je daadwerkelijk aan je onderneming onttrekken, zonder de continuïteit in gevaar te brengen?

De volgende vraag is hierbij leidend. Welke liquiditeiten kun je daadwerkelijk aan je onderneming onttrekken, zonder de continuïteit in gevaar te brengen? Als de onderneming al langer bestaat, kunnen de voorgaande jaren als goede graadmeter worden gezien.

Investeringsaftrek

Bij aftrek in verband met investeringen dient onderscheid te worden gemaakt in aftrek die leidt tot uitstel en aftrek die leidt tot afstel van de heffing van belasting. Aftrek die leidt tot uitstel van heffing, zoals willekeurige afschrijving, geeft in het jaar van afschrijving een belastingvoordeel. Daar staat een belastingnadeel in een ander jaar tegenover, als in dat jaar niet meer kan worden afgeschreven. Mede gelet op het doel van de regeling, wordt aanbevolen het belastingvoordeel en -nadeel niet te verwerken.

Alimentatie en Fiscale OudedagsReserve (FOR)

Anders dan werknemers hebben ondernemers geen (verplichte) pensioendeelname. De premie voor een pensioenvoorziening drukt dan ook niet automatisch de inkomsten en draagkracht. Ondernemers (eenmanszaken, vof’s en vrijberoepsbeoefenaren) kunnen in beginsel jaarlijks ten laste van de winst uit onderneming een bedrag toevoegen aan hun fiscale oudedagsreserve (FOR). Het bedrag dat kan worden toegevoegd is in de wet vastgelegd als een afgeleide van de winst.

Welk effect heeft een FOR dotatie?

Stel dat je als ondernemer besluit te doteren aan de FOR. Dan leidt dat tot verlaging van de fiscale winst en betaal je in dat jaar minder belasting. Je krijgt als het ware een gratis uitstel van belasting, maar geen afstel. Op de FOR vrijstelling rust immers een latente belastingclaim. Je jaarinkomen gaat uiteraard wel omhoog.

Is de FOR dotatie gereserveerd of uitgegeven?

De vraag is nu wat er met de FOR dotatie gebeurt. Wordt deze feitelijk gereserveerd voor later in de vorm van een aparte spaarrekening of lijfrente? Of wordt deze feitelijk uitgegeven en is het geld er niet meer?

Er wordt feitelijke wel FOR gereserveerd

In het eerste geval wordt de FOR opgevoerd en daarmee daalt het belastbaar inkomen en stijgt de draagkracht. Tegelijkertijd wordt ook de lijfrente opgevoerd als noodzakelijke kosten en daalt daardoor de draagkracht. Lees ook de blog “Scheiden en pensioen, lijfrentes, oudedagsverplichting en FOR“.

De FOR wordt uitgegeven en dus niet gereserveerd

In het tweede geval negeert men voor de alimentatieberekening de FOR reservering. Hierdoor stijgt de belasting en daalt het besteedbaar inkomen en de draagkracht. Als ondernemer behoud je zo het actuele belastingvoordeel maar ook de latente belastingclaim.

Fiscale aftrekposten voor ondernemers

Belastbare winst bij ondernemers wordt verminderd met speciale aftrekposten. Pas daarna wordt de inkomstenbelasting geheven. Daarom is het van belang om te kijken welke van de volgende fiscale aftrekposten van toepassing zijn:

 • Zelfstandigenaftrek, een vast bedrag, geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium (ten minste 1225 uur) voldoet en aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
 • Speur- en ontwikkelingswerkaftrek geldt als de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en tenminste 500 uur besteedt aan werk dat is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.
 • Meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid in de onderneming verricht. De aftrek is afhankelijk van het gewerkte aantal uren en wordt uitgedrukt in een percentage
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Op deze aftrek kan aanspraak worden gemaakt indien vanuit de positie van arbeidsongeschiktheid een onderneming wordt gestart. Vereist is dat de ondernemer in de vijf jaar daarvoor geen ondernemer was en in het kalenderjaar recht heeft op onder meer een WIA-, WAO-, Waz-, of Wajonguitkering.
 • Stakingsaftrek, een vast bedrag, wordt verleend bij het staken van een gehele onderneming. Een ondernemer kan daar maar één keer aanspraak op maken.
 • MKB-vrijstelling is een aftrekpost waarop de ondernemer recht heeft. De vrijstelling bedraagt een vast percentage van de winst, nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bij alimentatie rekenen

De door de ondernemer op aanslag verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage ZVW dient in mindering te worden gebracht op het netto inkomen van de ondernemer, zodat dit bedrag het uiteindelijke netto besteedbare inkomen verlaagt.

Foto van Plan een vrijblijvend adviesgesprek (ONLINE AGENDA)

Plan een vrijblijvend adviesgesprek (ONLINE AGENDA)

Willen jullie een open gesprek over jullie relatie, twijfel of scheiding? Dit gesprek biedt jullie wellicht (1) handvaten om het samen leuker te krijgen, (2) meer inzicht in de aard van jullie twijfel of (3) een helder pad richting gezamenlijke scheiding. Het adviesgesprek duurt ca. 45 minuten en is geheel vrijblijvend.

JA, ZO'N GESPREK WILLEN WE

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV en alimentatie

Als DGA ben je de hoogste baas binnen een BV of NV en bezit je een groot deel van de aandelen. Hierdoor kun je niet worden ontslagen. Als DGA heb je doorgaans twee vormen van inkomen, namelijk salaris (Box I) eventueel aangevuld met dividend (Box II). Opname in Rekening-Courant met de BV wordt niet als inkomen meegeteld. Deze RC lening moet immers worden terugbetaald.

Inkomen uit salaris en dividend

Het gaat er dus om hoeveel je als DGA in de toekomst mag onttrekken aan de vennootschap, in de vorm van salaris of dividend. Hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele reserves in de BV. Dat betekent niet automatisch dat alle reserves steeds meetellen maar dat goed gemotiveerd moet worden welk deel van de winst en reserves in de BV een rol mag spelen bij de draagkrachtberekening.

Telt de gehele winst van de BV als inkomen?

Hoe weegt het belang van de alimentatiegerechtigde ten opzichte van het belang van de onderneming?

Het gaat hier om een afweging tussen het ondernemersbelang en het belang van de alimentatiegerechtigden. Het kan niet zo zijn dat de onderneming ten onder gaat aan te zware persoonlijke financiële verplichtingen van de DGA. Anderzijds mag deze niet zijn inkomen drukken terwijl de BV de ruimte heeft om hem meer uit te betalen.

De bewijslast ligt bij de DGA, hij / zij moet bewijzen (met stukken) dat de gelden nodig zijn voor de BV. Stukken die hiervoor noodzakelijk zijn:

 • jaarrekening;
 • kasstroomoverzicht;
 • sterkte- en zwakteanalyse van de onderneming;
 • ontwikkelingen in de branche;
 • verklaringen van een deskundige (bijvoorbeeld de accountant);
 • prognoses voor de toekomst.

Alimentatie bij inkomsten uit vermogen (BOX III)

Kosten scheiding via mediation - Soest - Nieuwegein
Alimentatie en inkomsten uit vermogen

Eigen vermogen kan wel degelijke tot inkomen leiden voor alimentatie. Er zijn twee vormen van inkomen uit eigen vermogen:

 1. Rendement op investeringen uit vermogen
 2. Interen op vermogen

Rendement op investeringen uit vermogen

De fiscus hanteert in BOX III een zogenaamd fictief rendement op vermogen. Zoals het woord al aangeeft is dit rendement ‘fictief’. Voor de alimentatieberekening wordt er gekeken naar het feitelijk rendement. Dit rendement bestaat uit de feitelijke inkomsten uit vermogen na aftrek van de kosten.

Ontvang je maandelijks huur? Dan telt dit mee als inkomen.

Een voorbeeld met verhuuropbrengsten

Even een voorbeeld. Stel er is een tweede woning die verhuurd wordt. De huurinkomsten tellen nu mee als inkomen. Echter alle kosten moeten hier eerst vanaf worden getrokken. Denk hierbij aan zaken als opstalverzekering, servicekosten, gemeentelijke belasting, hypotheeklasten, etc.

Andere vermogensopbrengsten

Bij vermogen op een spaarrekening of in een effectendepot gaat het net zo. De ontvangen rentes, dividenden, waardestijgingen en -dalingen tellen als inkomen. De kosten van de bank of vermogensbeheerder mogen hiervan af worden getrokken. Zijn de inkomsten per saldo negatief, met andere woorden: is sprake van een last, dan dient te worden beoordeeld of deze last noodzakelijk is.

Interen op vermogen

In specifieke omstandigheden kan er verwacht worden dat je het eigen vermogen (deels) ‘opeet’. Dan wordt dus niet alleen rekening gehouden met het rendement, maar ook met het vermogen zelf. In de jurisprudentie zijn hiervan maar een paar gevallen bekend, zoals hieronder te lezen.

Praktijkvoorbeelden als alimentatieontvanger

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in september 2018 dat een vrouw moest interen op vermogen. Zij had een paar jaar na de echtscheiding een erfenis ontvangen van 86.500 euro. Het gerechtshof was van mening dat de vrouw iedere maand 500 euro moest interen voor haar eigen levensonderhoud. Het hof verlaagde de alimentatie. Hetzelfde gerechtshof oordeelde nogmaals dat een alimentatiegerechtigde moest interen op haar vermogen. In die zaak ontving de vrouw ruim 2 miljoen euro vanuit de scheiding. De rechtbank vond dat de vrouw met dat vermogen (plus rendement) en haar verdiencapaciteit (ze was werkeloos op dat moment), in staat moest worden geacht in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Interen op vermogen alleen als dit niet nodig is voor de oude dag.

Vaak wordt juist niet van de alimentatiegerechtigde verlangd dat er wordt ingeteerd op vermogen. Meestal omdat zij dat vermogen nodig hebben als oudedagsvoorziening.

Jurisprudentie als alimentatiebetaler

De ene keer is interen wel verplicht. Bijvoorbeeld bij een zaak waarin de man die geen inkomsten meer had, verplicht werd om één van zijn panden te verkopen. Alleen op deze manier had hij voldoende liquide middelen om de alimentatie te blijven betalen. Een andere keer hoeft er niet ingeteerd te worden. Vaak speelt de bestemming van het vermogen een rol. Wanneer iemand het vermogen nodig heeft voor zijn oude dag, zal de rechter eerder bepalen, dat hij niet hoeft in te teren. Maar je kunt ook niet elk vermogen onder de noemer van ‘pensioen’ achterwege laten. Zo had een man een aanzienlijke ontslagvergoeding gekregen en deze in een stamrecht BV gestopt. Vervolgens stelde hij dat dat geld bestemd was voor later. De rechter oordeelde dat er niet van een noodzaak was gebleken dat de man dit geld ‘opzij had gezet’ voor later en vond dat de man de alimentatie moest blijven betalen.

Hebben jullie een koopwoning?

Scheiden en woning, koophuis, huurhuis, Echtscheidings mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein-
Alimentatie en een koopwoning

Als jullie een koopwoning hebben, dan ben je waarschijnlijk al bekend met de hypotheekrente aftrek en het eigenwoningforfait. Deze zaken blijven buiten beschouwing als het gaat om kinderalimentatie. Kinderalimentatie gaat namelijk uit van de zogenaamde forfaitaire woonlasten, zijnde 30% van ieders netto inkomen.

Feitelijke woonlast tot en met 2022

Tot en met 2022 werd er bij partneralimentatie nog uitgegaan van de feitelijke woonlasten. Bij die berekening werd dan het eigenwoningforfait bij het bruto inkomen opgeteld en de hypotheekrente er vervolgens weer van afgetrokken. Echter, vanaf 2023 komt hier verandering in.

Introductie forfaitair ‘woonbudget’ vanaf 2023

Voor partneralimentatie vanaf nu ook standaard gerekend met een forfaitair ‘woonbudget’ van 30% van ieders netto inkomen. Vergelijkbaar dus met de werkwijze bij kinderalimentatie.

Wat zit er allemaal in het woonbudget?

In principe omvat het woonbudget alle redelijke lasten voor een woning. Denk hierbij aan de volgende zaken.

Voor een huurwoning:
 • huur (minus eventuele huurtoeslag);
 • verplichte servicekosten;
 • en lokale belastingen.
Voor een koopwoning:
 • rente over de eigenwoningschuld, minus het fiscaal voordeel;
 • hypothecaire aflossingen;
 • inleg voor hypothecaire spaar- of beleggingspolissen;
 • premie opstalverzekering;
 • lokale belastingen;
 • en onderhoudskosten.

Hoe zit het met kosten voor gas, water en licht?

In principe maken deze kosten onderdeel uit van de bijstandsnorm, die valt onder het draagkrachtloos inkomen. Voor huur- en koopwoningen geldt vervolgens dat alle lasten voor gas, water en licht, die meer bedragen dan het bedrag dat vanuit de bijstandsnorm kan worden voldaan, ook vanuit het woonbudget voldaan dienen te worden.

In redelijkheid afwijken van het forfaitair woonbudget?

Als de feitelijke woonlast erg afwijkt van deze forfaitaire norm, dan kan dat behoorlijke consequenties hebben voor de draagkracht. Stel dat iemand alweer samenwoont met een nieuwe partner en daarmee de feitelijke woonlast deelt. Of dat iemand nog een super lage hypotheekrente heeft en daardoor amper woonlasten. Als dit soort gevallen een structureel karakter hebben en de alimentatiegerechtigde heeft een financieel tekort, dan kan het redelijk zijn om toch samen van het forfaitaire ‘woonbudget’ af te wijken. Tijdens mediation wordt dit altijd besproken.

Meer over scheiden en een eigen woning

Lees ook de blog “Scheiden en woning – antwoord op al je vragen“. Hierin worden alle opties rondom de eigen woning helder uiteengezet. Per optie worden ook de voor- en nadelen aangegeven.

Er wordt privé in een auto van de zaak gereden

De auto van de zaak wordt bij de bepaling van het inkomen weggelaten. Meestal komt de auto van de zaak als volgt voor op het salarisstrookje:

 • Fiscale bijtelling, die het inkomen en dus de te betalen belasting verhoogt.
 • Eigen bijdrage aan de werkgever, die het inkomen en de inkomstenbelasting weer verlaagt.

Bij de bepaling van het inkomen voor de alimentatieberekening worden beide zaken achterwege gelaten. Heb je bijvoorbeeld een jaaropgave en is er sprake van een auto van de zaak? Dan is deze auto van de zaak al standaard opgenomen in het belastbaar inkomen. Trek daarom de fiscale bijtelling van dit jaarinkomen af en tel de eigen bijdrage er vervolgens weer bij op. Deze bedragen staan meestal op de maandelijkse salarisstrook en moeten dus eerst vermenigvuldigd worden met 12 om tot het jaarbedrag te komen.

Hebben jullie hoge kosten voor kinderopvang?

Opvangkosten zijn normaal gesproken inbegrepen bij de kinderkosten van het NIBUD. Hebben jullie extra hoge kinderkosten, dan kan dit een correctie opleveren.

Onderzoek van het CBS

Hogere kosten worden doorgaans gecompenseerd met lagere uitgaven elders.

Uit onderzoek van het CBS is echter gebleken hogere oppaskosten meestal niet leiden tot een totaal van hogere kinderkosten. Kennelijk worden dan de hoge kinderopvangkosten gecompenseerd met lagere uitgaven aan een andere post.

Stel dat er sprake is van dermate hoge kosten voor kinderopvang dat deze niet (volledig) gecompenseerd kunnen worden door lagere uitgaven op andere posten. In dat geval mag het NIBUD tabelbedrag voor kinderkosten worden opgehoogd. Uiteraard wordt de ontvangen kinderopvangtoeslag hier weer van afgetrokken. Let er even op dat bij de berekening van de zorgkorting wel altijd het NIBUD tabelbedrag wordt aangehouden.

De reiskosten worden niet (geheel) door de werkgever vergoed

Houten - mediation - scheiden
Reiskosten en alimentatie

De daadwerkelijke reiskosten voor woon-werkverkeer worden als het ware van het beschikbare inkomen afgetrokken. Eventuele reiskostenvergoeding door de werkgever wordt hierop uiteraard in mindering gebracht. Zo wordt uitsluitend het deel gecorrigeerd, wat jezelf aan reiskosten betaalt. Deze correctie vindt plaats door de reiskosten als ‘verwervingskosten’ op te nemen bij het draagkrachtloos inkomen.

Openbaar vervoer

Voor reiskosten met het openbaar vervoer wordt simpelweg de ticketprijs aangehouden. Verder bestaat er een fiscale reisaftrek. Deze geldt bij regelmatig woon-werkverkeer per openbaar vervoer van meer dan 10 km per dag. In beginsel is een openbaarvervoerverklaring vereist. Voor de alimentatieberekening wordt het belastingvoordeel van deze reisaftrek van de betaalde reiskosten afgetrokken.

Eigen auto

Reis je met eigen auto dan wordt gerekend met 12,5 eurocent per kilometer. Indien het noodzakelijk was voor de aanschaf van een auto een lening aan te gaan, dan kan met de aflossing van deze lening in beginsel rekening worden gehouden. Ook deze kosten worden als ‘verwervingskosten’ opgenomen bij het draagkrachtloos inkomen.

Er worden dure opleidingen gevolgd

Studiekosten kunnen in aanmerking worden genomen, indien deze worden gemaakt met het reële vooruitzicht dat het inkomen en daarmee ook de draagkracht in de nabije toekomst stijgt. Als de werkgever een gedeelte van de studie vergoed, dan wordt deze vergoeding hierop in mindering gebracht. Hetzelfde geldt voor eventuele belastingvoordelen. Wat overblijft zijn de zelf betaalde studiekosten. Deze kosten worden wederom als ‘verwervingskosten’ opgenomen bij het draagkrachtloos inkomen en verlagen daarmee dus de draagkracht.

Zijn er ongebruikelijke noodzakelijke maandelijkse kosten?

Er is een beperkte lijst met overige kosten die mee worden geteld in het draagkrachtloos inkomen. Dit worden ook wel ‘noodzakelijke kosten’ genoemd. De volgende kosten mogen worden meegenomen:

 • Rente en aflossing van schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de restschuld voor de voormalige woning. De rente en aflossing hiervan mag je dus optellen bij het draagkrachtloos inkomen.
 • Herinrichtingskosten, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
  1. De inboedel blijft (bijna) geheel bij de ander
  2. Je hebt bewijs van de herinrichtingskosten
  3. Jullie hebben beide geen spaargeld

In dat geval kun je gedurende 5 jaar een bedrag van 125 euro per maand aan herinrichtingskosten opvoeren.

 • Overige kosten zoals bijvoorbeeld advocaatkosten tot een maximum van 114 euro per maand gedurende één jaar.

Lees ook de volgende blogs over alimentatie en financiën

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Van plan om te scheiden? Of ben je al gescheiden en wil je weer met iemand gaan samenwonen? In beide gevallen zal dit gevolgen hebben voor wie je fisc...

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie of het gezamenlijke dragen van de kinderkosten.Kinderalimentatie in drie simpele stappe...

Deze uitspraken over alimentatie en verdiencapaciteit hoor ik steeds vaker in mijn praktijk:Waarom moet ik wel 32 uur in de week werken en wordt er bi...

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang: Kinderbijslag Kind Gebonden Budget (KGB) Inkomensafhankelijke Comb...

Waarschijnlijk weet je weinig over jouw eigen pensioen. Ben je echter van plan om te gaan scheiden? Dan moeten jullie ineens samen afspraken maken, oo...

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten ...

Heeft één van jullie een eigen bedrijf? In dat geval is deze blog sowieso interessant. Een echtscheiding kan best complexer zijn en dat is goed om t...

Deze blog gaat specifiek over de mix van verschillende oudedagsvoorzieningen. Er zijn veel manieren om nu te sparen voor later. Het meest gebruikelijk...

Over de auteur

Foto van Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN